Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY TELATYN

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.telatyn.naszabiblioteka.com/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn, 22- 652 Telatyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 Tel. : 84 661 37 18 E-mail: bpgtelatyn@op.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Górniki, email. bpgtelatyn@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 661 37 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,

 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn nie posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku nie ma podestu dla osób niepełnosprawnych. Brak windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą zwrócić się do pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn z prośbą o informację lub pomoc. Obok drzwi wejściowych zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych które mogą dzwonić do biblioteki, by wyszedł pracownik do interesanta obsłużyć. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niewidzące mogą korzystać ze specjalnych programów czytających. W obecnej sytuacji remontowej trwa całościowa wymiana instalacji elektrycznej i dzwonek jest zdemontowany. Z Biblioteką Publiczną Gminy Telatyn można kontaktować się telefonicznie : Tel. 84 661 37 18 lub e-mail: bpgtelatyn@op.pl Przed budynkiem oraz na placu Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn funkcjonuje parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów z miejscem wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: http://www.telatyn.naszabiblioteka.com/ 24.02.2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2016r.


 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


 


 


 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia : 21 września 2020r.


 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 730-1530
Wtorek 730-1530
Środa 730-1530
Czwartek 730-1530
Piątek 730-1530
Sobota 730-1530

 

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

,

http://www.makplus.pl


 

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki